VYHRAJTE letenky s airberlin a magazínom CESTOVATEĽ

Cestovanie s

Ľudmila Novacká

 S Univerzitnou profesorkou na Ekonomickej univerzite v Bratislave aj na tému:

Potrebujú politici vedu? Potrebuje vedu cestovný ruch?

Pani Novacká, ako dlho sa venujete problematike cestovného ruchu vo vysokoškolskom prostredí? A aký je vývoj vašej kariéry?

V roku 1990 nastala príležitosť aj v oblasti vzdelávania pre potreby cestovného ruchu. Na Ekonomickej univerzite v Bratislave sa v tom čase niektorí docenti akosi nehrnuli prednášať a tak sme dostali príležitosť aj my. S kolegami sa nám podarilo postupne vybudovať študijný odbor manažment cestovného ruchu a predmety, ktoré poskytujú poznatky z medzinárodného cestovného ruchu, z manažmentu v cestovom ruchu, v hotelierstve, v cestovných kanceláriách a agentúrach, z techniky služieb v cestovnom ruchu alebo aj poznatky o dopyte a klientovi v cestovnom ruchu. Spomienky, kedy sme učili ten istý predmet paralelne dvaja učitelia a študenti si vyberali, ku komu budú chodiť na prednášky, mi pripomínajú časy, keď nám aj študentom išlo v maximálnej miere o kvalitu a rozvoj. V snahe rozvíjať jednotlivé predmety ma podporili aj také osobnosti ako pán Chovanec, v tom čase riaditeľ hotela Carlton Ritz vo Washingtone, pán Kurpieľ, riaditeľ jedného z vtedajších Interhotelov, viacerí manažéri z cestovných kancelárií, ktorí sa profesionálne stretávali a sú členmi Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a ďalší. Postup až na úroveň univerzitnej profesorky na Ekonomickej univerzite v Bratislave  bol výsledkom celého komplexu mojich pedagogických, vedeckých aj publikačných aktivít. Ocenenie Osobnosť cestovného ruchu Slovenskej republiky za rok 2009 ma potešilo a stimulovalo do ďalšej práce.

Ktoré svoje vedecké práce považujete za najdôležitejšie?

Každá moja knižka je aj časťou môjho ja, mojich poznatkov, ktoré som získala doma alebo v zahraničí. Dôležitosť a kvalitu mojej práce musia posúdiť iní. Spomínam si na moju prvú knižočku o marketingovom manažmente podnikov cestovného ruchu, ktorá sa predávala na knižnom trhu odbornej literatúry a vydavateľ mal právo robiť dotlač aj v čase, kedy ja som už bola s mojimi názormi oveľa ďalej. Publikácia Klient v cestovnom ruchu bola vítaná aj odbornou verejnosťou ako dobrý počin, len náklad bol dosť nízky, takže rýchlo zmizla z pultov predajní. Európska únia a cestovný ruch je knižka, ktorá skôr dokumentuje potrebu a možnosti rozvoja cestovného ruchu v európskej dimenzii. Momentálne odovzdávam do tlače knižku na tému udržateľnosti a spoločenskej zodpovednosti v cestovnom ruchu na medzinárodnom trhu a vydavateľ čaká na moje texty do knihy, ktorá sa bude venovať problematike cestovných kancelárií a agentúr.

Problémom takýchto vedeckých prác je ako rýchlo a do akej miery ich potom zadávateľ využije. Celkom hrdo sa hlásim k výskumných prácam, ktoré sme odovzdali. Veľmi dobre si spomínam na projekt Aktivizácia cestovného ruchu v SR, bol to jeden z prvých projektov, ktoré som aj viedla a koordinovala. Využitie termálnych vôd pre rekreačný cestovný ruch sme navrhovali už veľmi dávno. Neskôr život ukázal správnosť výstupov nášho projektu, len škoda, že naše návrhy sa nepremietli do koncepčnej politiky cestovného ruchu hneď. Aquaparky a termálne komplexy s cieľom rekreačného cestovného ruchu začali fungovať oveľa neskôr, až na základe iniciatívy konkrétnych podnikateľských subjektov, ktoré si uvedomili príležitosť aj bez oficiálnej koncepcie. Jeden z ďalších projektov, ktorý sa venoval rozvoju kongresového a konferenčného cestovného ruchu, je dokonca ešte stále aktuálny. Návrh modelu funkčného a efektívneho Convention bureau sme prezentovali pred viac ako 15 rokmi...

Do akej miery prejavuje o vás záujem príslušné ministerstvo, SACR a podobné relevantné orgány? Využívajú štátne orgány vedecké práce študentov, doktorandov...?

V súčasnosti mám skúsenosť, že príslušné ministerstvo komunikuje len s oficiálnymi funkcionármi fakulty. Názvy diplomových prác boli zverejňované na webe príslušného ministerstva v minulom období a je tomu tak aj teraz. Na Sekciu CR som poslala aj zoznam dizertačných prác. Sú to práce, ktoré majú svoju kvalitu, vypovedajú o konkrétnych problémoch, navrhujú konkrétne riešenia. Sú to praktické problémy riešené na vedeckom základe. Dodnes tento zoznam nie je na webe. Možno pracovníci samospráv, kúpeľov, hotelov či cestovných kancelárií by radi nahliadli do takejto práce, len o nej nevedia. Informácia ich môže zaujať a oni sa rozhodnú, či si nájdu čas prísť do našej Slovenskej ekonomickej knižnice, kde si dizertačné práce môžu preštudovať. Vôbec nie je podstatné, že som viedla osem týchto prác a že ďalšie dve sú výsledkom školiteľskej práce ďalšieho člena našej katedry. Podstatné je, že dizertácie sú na svete a sú dobré. V súčasnosti pracujeme s doktorandmi na projekte marketingového manažmentu ponuky cestovného ruchu v hlavnom meste Bratislava a možností jej inovácie. So študentmi rekognoskujeme Bratislavu a jej pripravenosť z pohľadu účastníka cestovného ruchu. Študenti v rámci predmetu Základy cestovného ruchu budú v priebehu tohto a budúceho mesiaca vyhodnocovať očami turistu dopravnú alebo pešiu dostupnosť k atraktivitám, podmienky v múzeách, v galériách, technických pamiatkach či iných atraktivitách, parkoviská, bezpečnosť na uliciach či námestiach, osvetlenie, lavičky, obchodné centrá atď. Študenti si uvedomia, čo všetko predstavuje cestovný ruch a v konečnom dôsledku vytvoríme slušný balík informácií, ktoré sú pre magistrát potrebné.

A ako je to v zahraničí? Tam vás niekto chce?

Myslím, že budete so mnou súhlasiť, že v zahraničí je úplne normálne, aby osobnosť univerzitného profesora predstavovala prepojenie teórie a praxe. Pokiaľ je osobnosť, ktorá dokáže toto prepojenie garantovať, tak je potom úplne bežné, že s touto osobnosťou svet praxe aj komunikuje. V rámci európskych vzdelávacích projektov som prednášala na zahraničných univerzitách, našimi zmluvnými partnermi. Ak by som nebola pre zahraničnú univerzitu prínosom, tak by ma prijali len prvý krát. Ja však dostávam pozvania opätovne. To isté platí aj o medzinárodných konferenciách v zahraničí. V počiatkoch spolupráce s Manchester Metropolitan University, som nevedela, či pôjde o krátkodobý proces, kedy sa budú len zahraniční kolegovia prezentovať u nás. Momentálne už datujeme siedmy rok spolupráce a postupne sa úroveň vyvinula na obojstranne zaujímavú.

Čím si vysvetľujete malý záujem o teóriu v reálnom živote?

Cestovný ruch má interdisciplinárny, prierezový charakter. Pekne to teoreticky dokumentoval JAffar Jaffari. Jeho teória je úplne jasná, pochopiteľná a všetci ju aplikujeme bez toho, že by sme si to uvedomovali. Nemyslím si, že teória je niečo nezaujímavé pre reálny život. Je však zlé, ak teóriu prezentujeme nezrozumiteľne a komplikovane. Teória štatistického vykazovania je rozsiahla. Pre potreby turistického satelitného účtu však nie je potrebné riešiť mimoriadne komplikované matematické prepočty. Viacerí moji diplomanti, ktorí študovali aj vo Viedni, sa priamo aktívne zúčastňovali na získavaní údajov a prepočte týchto údajov. U nás je však problém uviesť turistický satelitný účet do praxe z dôvodu nedostatočných údajov do databázy. Tvorba databázy je založená na potrebe permanentného systematického zberu potrebných údajov prostredníctvom viacerých pomerne jednoduchých metód. To sa v Slovenskej republike stále ešte nepodarilo. V tomto prípade mám pocit, že problémom nie je aplikácia teórie do praxe, ale schopnosť zodpovedných ľudí presadiť finančné a organizačné zabezpečenie turistického satelitného účtu. Som optimistka a raz možno aj na Slovensku budeme vedieť relatívne výstižne a presne vykázať prínosy cestovného ruchu v republike, v regióne alebo dokonca aj v meste tak, ako je to možné v turisticky vyspelých krajinách.

Druhý príklad. Bola som nedávno na návšteve jednej strednej školy. Žiaci priam dokonale naspamäť vedeli všetky schémy o objekte, subjekte CR. Keď som s nimi diskutovala, oni tomu, čo hovorili, vlastne nerozumeli. Nadobudla som dojem, že títo žiaci nezískali sympatie k cestovnému ruchu. Hneď od prvej kapitoly ich stredoškolskej učebnice vnímali cestovný ruch ako čosi strašne komplikované a nepríjemné.

Aký je váš pohľad na súčasný cestovný ruch a prinášané riešenia? Čo treba na Slovensku urobiť pre rýchlejšiu zmenu k lepšiemu?

Silná konkurencia. Od toho sa všetko odvíja. Potenciálny návštevník sa vie veľmi rýchlo preorientovať na inú destináciu. Záleží od jeho rozhodnutia, či si vyberie Slovensko, susednú destináciu v blízkosti, alebo je ochotný odletieť na druhú stranu zemegule. Informačné technológie a pokrok, ktorý je už samozrejmý v celom spektre služieb cestovného ruchu, vytvorili nové podmienky. Príroda a pamiatky sú mimoriadne dôležité, ale rovnocenne dôležitá je inovácia, nápaditosť, atraktívnosť, jedinečnosť, zážitok a kvalita premietnutá v ponuke. Pozrime sa, aké nehmotné kultúrne dedičstvo sa dostáva do zoznamu UNESCO. To, ktoré sa môže v cestovnom ruchu premeniť na zážitok. Naše zvyky a tradície ponúkajú tieto možnosti v dostatočnom rozsahu. Ak máme záujem aj o zdravotne postihnutú klientelu, tak ide nielen o imobilných ľudí, ale aj zrakovo alebo  sluchovo postihnutých. Do akej miery sme pripravení na tento segment klientely? Ak máme záujem o klientelu strednej príjmovej skupiny, tak ich presvedčme, že práve my sme schopní uspokojiť ich potreby, ktoré súvisia so zdravím, ich životným štýlom, vzdelávaním alebo poznatkami. Ponuka podložená perfektným marketingom, od analýzy trhu počnúc až podporou predaja končiac, to je alfa a omega. Po dlhých rokoch pasivity začína Slovensko spolupracovať aj v rámci projektu EDEN – európskej excelentnej destinácie. Je to príležitosť pre menej známe ale atraktívne, zaujímavé lokality na Slovensku, ktoré sa môžu dostať do popredia medzinárodného záujmu. Spolupráca regiónov ukazuje, že aj táto cesta môže byť úspešná. CENTROPE je príkladom, že to ide aj v oblasti cestovného ruchu. V súčasnosti sa núkajú možnosti v rámci Dunajskej stratégie.

Pozerala som si zoznam významných kongresových podujatí, ktoré sa budú konať v Českej republike. Sú už kontrahované a sú zaradené do kalendára podujatí v časovom horizonte do roku 2017... Ak má taký zoznam aj naša Slovenská agentúra pre cestovný ruch, tak blahoželám. Svetová organizácia cestovného ruchu prezentuje za rok 2011 optimisticky vyzerajúce výsledky. Aj v období krízy šance sú.

V nedávnej minulosti som veľmi očakávala, či budú vyčlenené finančné zdroje aj konkrétne pre potreby ďalšieho vzdelávania v cestovnom ruchu. Sláva boli. Podmienky, ktoré nastavilo ministerstvo školstva posunuli tieto prostriedky rôznym žiadateľom, ktorí predtým možno organizovali kurzy zvárania alebo kozmetiky a teraz využili príležitosť získať zdroje pre vzdelávanie v CR. Profesionálne vybudované školy z tejto príležitosti boli vylúčené.

Na základe novelizovaného zákona o cestovnom ruchu začínajú vznikať nové združenia cestovného ruchu. Ja osobne so znepokojením sledujem, že mnohé združenia sa neformujú na základe potreby združovať sa, spájať sily, ale iba v očakávaní dotácií. Niekde dokonca vznikajú združenia, v ktorých sú len veľkí „hráči" a chýbajú malí podnikatelia v cestovnom ruchu. Aký je váš pohľad na novovznikajúce združenia?

Minulý rok som vystupovala na tému novelizovanej právnej úpravy podpory cestovného ruchu v SR aj v Českej republike. Mali záujem o tento zákon a hlavne o jeho naplnenie v praxi. Bolo to v čase, keď som videla hlavne pozitíva z uvedeného zákona. Mám na mysli existenciu právnej normy, ktorá iniciuje a dokonca aj stimuluje spoluprácu všetkých subjektov, ktoré na cestovnom ruchu participujú. To, čo sa vo svete nazýva destinačný marketingový manažment a destinačná manažérska organizácia. Ciele, ktoré zákon zadefinoval, to znamená úsilie o zvýšenie návštevnosti, predĺženie pobytu a ekonomické prínosy pre podnikateľské subjekty i pre miestne obyvateľstvo, sú bezpochyby veľmi potrebné a dôležité. Neskôr som mala možnosť spolupracovať aj v procese tvorby základných dokumentov oblastnej organizácie v Bratislave a pozorovať proces vzniku oblastných a krajských organizácií na viacerých miestach.

Na vašu otázku je v podstate jednoduchá odpoveď, vy ste ju už dokonca aj naznačili. Ak ľudia vidia v zákone len „podporu", ktorá nie je novelou zákona ani len garantovaná, tak je veľmi zle. Možno vyjadriť aj ďalšiu obavu, že vznik niektorých oblastných alebo krajských organizácií sa môže premietnuť hlavne do snahy získať pozíciu riaditeľa a snahy využiť finančné zdroje na úhradu mzdových prostriedkov aparátu. To by bola škoda.

Súčasťou vášho profesionálneho života je aj reálna práca v teréne. Už niekoľko rokov spolupracujete s CK Hydrotour ako delegátka. Čo vám to prináša?

Áno s CK Hydrotour som spolupracovala ako delegátka 14 rokov. Ale boli, a možno v budúcnosti to budú aj iné aktivity, ktoré vyplynú zo záujmu CK Hydrotour, alebo našej univerzity. Je jasné, že pán riaditeľ Milko v čase vzniku a rozvoja tejto cestovnej kancelárie ju bral ako svoje dieťa. Keďže on dával lásku tejto cestovnej kancelárii, tak určite v prípade, ak oslovil niekoho, tak mu väčšinou každý odpovedal áno. Sedem rokov som otvárala vždy novú destináciu. Bola to pre mňa fantastická výzva, nové prostredie, nové skúsenosti. Vždy sa potvrdilo, že iná destinácia predstavovala iné podmienky. Nikdy nie je všetko rovnaké, ani hotely, ani personál, ani klienti.  Táto práca mi prinášala aj ďalšie podnety pre vzdelávanie.

Poviem úprimne, bolo to síce už dávno, ale prvýkrát som sa stretla s revenue managementom a yield managementom v praxi hotelov počas mojej práce delegátky na ostrove Rodos. Keď som na vlastné oči videla zostavy a sofistikované výstupy, ktoré určovali rozhodovanie hotela, začala som sa touto problematikou zaoberať a zahrnula som aspoň nevyhnutné základy do výučby. Správanie sa klientely, reakcie či nároky boli pre mňa dobrou školou pre výskum dopytu. Možnosť pracovať s rozličnými zahraničnými partnermi bola zaujímavá. Často im bolo treba dokázať, že sme tak isto dobrí ako naši kolegovia z krajín s tradíciou cestovania po celom svete, alebo kolegovia, ktorí hovoria materinským svetovým jazykom. Zahraničných partnerov som zažila priamo v teréne, v rozličných krízových situáciách, alebo naopak v príjemnej pohode, kedy sme rozmýšľali, čo a ako vylepšiť. To sú skúsenosti, ktoré písal život...

Za rozhovor ďakuje: ĽUBOMÍR MOTYČKA

CESTOVATEĽ 03 2012

Súťaž o najkrajšie mesto a obec Slovenska 2014

T.P.K. s.r.o.

 
 
TASR Združenie cestovného ruchu SRZväz hotelov a reštauráciíSACKAAICESHistorické hotely SlovenskaSlovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistikyLAVEXSlovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu
 

                   Obec Podhájska   DELUXTRADE   Recenzie hotelov    Snow Paradise   Holiday Info   megaubytovanie.sk Habakuky Cestovanie s portálom Walkers.sk Airport Sliač GASTEINER Galileo Compass Club
Nachádzaš sa tu: Home Obľúbené články Cestovanie s Ľudmila Novacká
DMC Firewall is a Joomla Security extension!