Odborná publikácia pre pracovníkov cestovných kancelárií

Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici a Slovensko-švajčiarske združenie pre rozvoj cestovného ruchu Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica, tel. a fax: 048/4152782, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , www.slovak.swisstourism.sk

ponúka pracovníkom cestovných kancelárií a cestovných agentúr dvojdielnu odbornú knižnú publikáciu:

Služby v cestovnom ruchu I.

Bibliografické údaje:

Orieška, J. Knižnica cestovného ruchu 18. Banská Bystrica: Slovak-Swiss Tourism, 2011. 140 s. ISBN 978-80-89090-93-9, cena 10 €

Služby v cestovnom ruchu II.

Bibliografické údaje:

Orieška, J. Knižnica cestovného ruchu 19. Banská Bystrica: Slovak-Swiss Tourism, 2011. 150 s. ISBN 978-80-89090-94-5, cena 10 €

V prípade záujmu pošlite objednávku publikácií poštou alebo e-mailom na adresu:

Slovensko-švajčiarske združenie pre rozvoj cestovného ruchu,

Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica, tel.: 048/4152782, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Publikácie je možné dodať aj na dobierku.

Pre Vašu informáciu uvádzame obsah obidvoch častí publikácie:

OBSAH PUBLIKÁCIE „SLUŽBY V CESTOVNOM RUCHU I. „

Úvod

 

1. SLUŽBY V CESTOVNOM RUCHU

1.1. Podstata služieb a ich osobitosti v cestovnom ruchu

1.2. Služby ako súčasť produktu cestovného ruchu a ich klasifikácia

1.3. Kvalita služieb cestovného ruchu

1.4. Právna úprava služieb cestovného ruchu

Zhrnutie

2. INFORMAČNÉ SLUŽBY

2.1. Význam informačných služieb v cestovnom ruchu

2.2. Turistické informačné centrá

2.2.1. Význam činnosti turistických informačných centier

2.2.2. Poslanie miestnych turistických informačných centier

2.2.3. Poslanie regionálnych turistických informačných centier

2.2.4. Turistické informačné centrá na Slovensku

2.2.5. Asociácia informačných centier Slovenska

2.3. Informačné a rezervovacie systémy v cestovnom ruchu

2.4. Internet

Zhrnutie

 

3. DOPRAVNÉ SLUŽBY

3.1. Význam dopravných služieb v cestovnom ruchu

3.2. Materiálne podmienky poskytovania dopravných služieb

3.3. Sortiment dopravných služieb

3.3.1. Služby železničnej dopravy

3.3.2. Služby leteckej dopravy

3.3.3. Služby cestnej dopravy

3.3.4. Služby vodnej dopravy

3.4. Práva a povinnosti cestujúcich

3.5. Cestovné poriadky

3.6. Dopravné ceniny, tarify, zľavy a reklamácie

 

Zhrnutie

 

4. UBYTOVACIE SLUŽBY

4.1. Materiálne podmienky poskytovania ubytovacích služieb

4.2. Klasifikácia a kategorizácia ubytovacích zariadení

4.3. Starostlivosť o hosťa v ubytovacom zariadení

4.4. Služby ubytovacích zariadení

4.5. Zodpovednosť za vnesené veci a inú škodu ubytovaných hostí

4.6. Kooperácia ubytovacích zariadení

 

Zhrnutie

5. STRAVOVACIE SLUŽBY

5.1. Materiálne podmienky poskytovania stravovacích služieb

5.2. Klasifikácia pohostinských odbytových stredísk

5.3. Ponuka produktu pohostinských odbytových stredísk

5.4. Odbyt produktu pohostinských odbytových stredísk

5.4.1. Individuálna obsluha

5.4.2. Samoobsluha

5.4.3. Kombinované systémy obsluhy – predaj

5.4.4. Predaj pomocou automatov

5.4.5. Obsluha pri spoločnom stolovaní

5.4.6. Cateringové služby

5.5. Formy rýchleho stravovania a občerstvenia

5.6. Slovenská a medzinárodná gastronómia

5.7. Zodpovednosť za škodu na odložených veciach hostí

Zhrnutie

6. ŠPORTOVO-REKREAČNÉ A KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ SLUŽBY

6.1. Charakteristika športovo-rekreačných služieb a význam ich poskytovania

6.2. Materiálne podmienky poskytovania športovo-rekreačných služieb

6.3. Charakteristika vybraných športovo-rekreačných aktivít

6.4. Charakteristika kultúrno-spoločenských služieb a význam ich poskytovania

6.5. Materiálne podmienky poskytovania kultúrno-spoločenských služieb

Zhrnutie

7. SLUŽBY CESTOVNÝCH KANCELÁRIÍ A CESTOVNÝCH AGENTÚR

7.1. Význam a funkcie cestovných kancelárií a cestovných agentúr

7.2. Klasifikácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr

7.3. Cestovné kancelárie a cestovné agentúry na Slovensku

3.1. Legislatívne podmienky vzniku a činnosti cestovných kancelárií a cestovných agentúr

7.3.2. Materiálne zabezpečenie činnosti cestovných kancelárií a cestovných agentúr ...................................................................... 7.3.3. Personálne zabezpečenie činnosti cestovných kancelárií a cestovných agentúr ....................................................................... 7.3.4. Ekonomické zabezpečenie činnosti cestovných kancelárií a cestovných agentúr ........................................................................ 7.3.5. Spolupráca cestovných kancelárií a cestovných agentúr .............. 7.4. Organizačné štruktúry cestovných kancelárií a cestovných agentúr ......... 7.5. Produkt cestovných kancelárií a cestovných agentúr ................................ 7.5.1. Poskytovanie informácií cestovnými kanceláriami ......................... 7.5.2. Balíky služieb cestovných kancelárií – zájazdy .............................. 7.5.3. Technológia spracovania zájazdu ................................................... 7.5.4. Sprostredkovanie a poskytovanie jednotlivých služieb .................. 7.6. Ponuka produktu cestovných kancelárií a cestovných agentúr ................ 7.7. Distribúcia produktu cestovných kancelárií a cestovných agentúr ........... Zhrnutie

......................................................................................................... Zoznam použitej literatúry

.................................................................................. OBSAH PUBLIKÁCIE „SLUŽBY V CESTOVNOM RUCHU II. „ Namiesto úvodu ................................................................................................ 8. SPRIEVODCOVSKÉ SLUŽBY V CESTOVNOM RUCHU ......................................... 8.1. Klasifikácia sprievodcovských služieb v cestovnom ruchu .................... 8.1.1. Sprievodca cestovného ruchu ....................................................... 8.1.2. Horský sprievodca (horský vodca) ............................................... 8.1.3. Sprievodca po kultúrno-historickej pamiatke .............................. 8.1.4. Sprievodca po sprístupnenej jaskyni ........................................... 8.2. Profil osobnosti sprievodcu cestovného ruchu ........................................ 8.3. Spolupráca sprievodcu cestovného ruchu so skupinami návštevníkov ... 8.3.1. Štýl práce sprievodcu cestovného ruchu ....................................... 8.3.2. Formálne a neformálne skupiny návštevníkov v cestovnom ruchu 8.3.3. Pozorovanie a hodnotenie návštevníkov v cestovnom ruchu ....... 8.3.4. Typológia návštevníkov v cestovnom ruchu ................................ 8.4. Spolupráca sprievodcu cestovného ruchu a cestovnej kancelárie ........... 8.5. Príprava sprievodcu cestovného ruchu na sprevádzanie návštevníkov ... 8.6. Pracovná agenda sprievodcu cestovného ruchu ...................................... Zhrnutie ......................................................................................................... 9. ANIMAČNÉ SLUŽBY V CESTOVNOM RUCHU ...................................................... 9.1. Vymedzenie a význam animácie v cestovnom ruchu ............................ 9.2. Animácia a klubový cestovný ruch ......................................................... 9.3. Skúsenosti s animáciou v cestovnom ruchu v zahraničí a v tuzemsku ... 9.4. Animácia ako služba cestovného ruchu a jej zabezpečenie ..................... 9.4.1. Organizačné zabezpečenie ............................................................ 9.4.2. Personálne zabezpečenie .............................................................. 9.4.3. Materiálne zabezpečenie ............................................................. 9.4.4. Ekonomické zabezpečenie ........................................................... 9.5. Štruktúra a charakteristika animačných aktivít v cestovnom ruchu ........ 9.5.1. Pohybové a športové aktivity ....................................................... 9.5.2. Spoločenské a zábavné aktivity ................................................... 9.5.3. Tvorivé aktivity ............................................................................ 9.5.4. Vzdelávacie a poznávacie aktivity ............................................... 9.5.5. Dobrodružné aktivity ................................................................... 9.5.6. Meditatívne aktivity .................................................................... 9.5.7. Animácia detí a mládeže .............................................................. 9.5.8. Animačné aktivity z hľadiska druhu ubytovacích zariadení .... Zhrnutie ......................................................................................................... 10. SLUŽBY POISTENIA V CESTOVNOM RUCHU

..................................................... 10.1. Špecifikácia základných pojmov v poisťovníctve .................................. 10.2. Zmluvy upravujúce poistenie v cestovnom ruchu .................................. 10.3. Druhy poistenia v cestovnom ruchu ....................................................... 10.4. Charakteristika vybraných druhov cestovného poistenia ...................... 10.4.1. Poistenie liečebných nákladov v zahraničí ................................. 10.4.2. Úrazové poistenie ........................................................................ 10.4.3. Poistenie batožiny ....................................................................... 10.4.4. Poistenie zodpovednosti za škodu .............................................. 10.4.5. Poistenie storna zájazdu .............................................................. 10.4.6. Asistenčné služby ........................................................................ 10.5. Postup pri dohodnutí cestovného poistenia a riešenie poistných udalostí ................................................................................................... 10.6. Nekomerčné (verejné) zdravotné poistenie ............................................ Zhrnutie

......................................................................................................... 11. KÚPEĽNÉ SLUŽBY

...................................................................................... 11.1. Indikačné zameranie prírodných liečebných kúpeľov ............................. 11.2. Podmienky poskytovania kúpeľných služieb .......................................... 11.2.1. Prírodné liečivé zdroje ................................................................. 11.2.2. Balneoterapeutické (kúpeľné) zariadenia .................................... 11.2.3. Ostatné zariadenia služieb ......................................................... 11.3. Charakteristika a klasifikácia kúpeľných služieb .................................... 11.3.1. Zdravotnícke služby .................................................................... 11.3.2. Ubytovacie služby ....................................................................... 11.3.3. Stravovacie služby ..................................................................... 11.3.4. Kultúrno-spoločenské a športovo-rekreačné služby .................. 11.3.5. Doplnkové kúpeľné služby ........................................................ 11.4. Služby zdravotného cestovného ruchu ................................................... Zhrnutie

......................................................................................................... 12. KONGRESOVÉ SLUŽBY

............................................................................ 12.1. Podstata a funkcie kongresového cestovného ruchu ............................... 12.2. Charakteristika a klasifikácia kongresových podujatí ............................. 12.2.1. Tradičné kongresové podujatia ................................................... 12.2.2 Výstavné a veľtrhové podujatia ................................................... 12.3. Materiálne podmienky poskytovania kongresových služieb .................. 12.4. Klasifikácia kongresových služieb ......................................................... 12.5. Organizovanie tradičných kongresových podujatí ................................. 12.6. Organizovanie účasti na výstavných a veľtrhových podujatiach ........... 12.6.1. Subjekty zainteresované na výstavných a veľtrhových podujatiach ................................................................................. 12.6.2. Príprava realizácie účasti na výstavných a veľtrhových podujatiach ................................................................................. 12.7. Služby incentívneho cestovného ruchu .................................................. Zhrnutie

......................................................................................................... 13. SLUŽBY VIDIECKEHO CESTOVNÉHO RUCHU ....................................................... 13.1. Charakteristika a význam služieb vidieckeho cestovného ruchu ............ 13.2. Možnosti poskytovania služieb vo vidieckom cestovnom ruchu ........... 13.3. Ubytovacie služby vidieckeho cestovného ruchu ................................... 13.4. Stravovacie služby vidieckeho cestovného ruchu ................................... 13.5. Doplnkové služby vo vidieckom cestovnom ruchu ................................ 13.5.1. Doplnkové služby ubytovacích zariadení na vidieku ................. 13.5.2. Doplnkové služby cieľového miesta vidieckeho cestovného ruchu Zhrnutie

......................................................................................................... 14. OSTATNÉ SLUŽBY

............................................................................................ 14.1. Zmenárenské služby v cestovnom ruchu .................................................. 14.2. Služby pasových a colných orgánov v cestovnom ruchu ......................... 14.2.1. Cestovné doklady občanov Slovenskej republiky ....................... 14.2.2. Colný dohľad v zahraničnom cestovnom ruchu .......................... 14.3. Vízová agenda v zahraničnom cestovnom ruchu ..................................... 14.4. Konzulárna pomoc slovenským občanom v zahraničí ............................. 14.5. Zdravotné opatrenia v zahraničnom cestovnom ruchu ............................. 14.6. Služby miestnej infraštruktúry vo vzťahu k cestovnému ruchu ............... Zhrnutie

......................................................................................................... Zoznam použitej literatúry

..................................................................................

Súťaž o najkrajšie mesto a obec Slovenska 2014

Akcie

Region Expo Tour

Rádiovíkend

Rádiovíkend

Čo robiť cez víkend?

Milé podujatia a tipy na výlety prináša časopis CESTOVATEĽ a Slovenský rozhlas. Čítaj ďalej...

Životný štýl

Životný štýl

Témy presne pre vás!

 Zaujímavé a príjemné čítanie na voľný čas. Čítaj ďalej...

Super veci na cesty


GASTEINER    -      super voda na cesty!

Inšpirujte sa tipmi Cestovateľa.

Čítaj ďalej...

Na kolesách

Sample Image

Pohodlie na cestách podľa svojich predstáv.

Automobilové novinky, reportáže, cestopisy, rady. Čítaj ďalej...

 
 
Združenie cestovného ruchu SRZväz hotelov a reštauráciíSACKAAICESHistorické hotely SlovenskaSlovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistikyLAVEXSlovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchuAsociácia slovenských kúpeľov
 

                   Obec Podhájska   DELUXTRADE   Recenzie hotelov    Snow Paradise   Holiday Info   megaubytovanie.sk Habakuky Cestovanie s portálom Walkers.sk Airport Sliač GASTEINER Galileo Compass Club
Nachádzaš sa tu: Home Najčítanejšie Správy Odborná publikácia pre pracovníkov cestovných kancelárií
Our website is protected by DMC Firewall!